Bảng giá

Mazda 2
Mazda2 Deluxe
Động cơ 
Công suất cực đại 
Mô men xoắn cực đại
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
514.000.000 VNĐ
Mazda2 Deluxe - Soul Red Crystal
Động cơ 
Công suất cực đại 
Mô men xoắn cực đại
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
522.000.000 VNĐ
Mazda2 Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
564.000.000 VNĐ
Mazda2 Luxury - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1,496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
572.000.000 VNĐ
Mazda2 Sport Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
594.000.000 VNĐ
Mazda2 Sport Luxury - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
602.000.000 VNĐ
Mazda2 Sport Luxury (W)
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
604.000.000 VNĐ
Mazda2 Sport Luxuruy (W) - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
109Hp/6000rpm
141Nm/4000rpm
612.000.000 VNĐ
New Mazda2
New Mazda2 1.5L Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
144 Nm/4000 rpm
649.000.000 VNĐ
New Mazda2 1.5L Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
144 Nm/4000 rpm
599.000.000 VNĐ
New Mazda2 1.5L Deluxe
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
144 Nm/4000 rpm
545.000.000 VNĐ
New Mazda2 1.5L AT
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
144 Nm/4000 rpm
509.000.000 VNĐ
New Mazda2 Sport
New Mazda2 Sport 1.5L Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
144 Nm/4000 rpm
665.000.000 VNĐ
New Mazda2 Sport 1.5L Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
144 Nm/4000 rpm
609.000.000 VNĐ
New Mazda2 1.5L Deluxe
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
144 Nm/4000 rpm
555.000.000 VNĐ
Mazda3
Mazda3 Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
669.000.000 VNĐ
Mazda3 Luxury (W)
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
669.000.000 VNĐ
Mazda3 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
673.000.000 VNĐ
Mazda3 Luxury (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
673.000.000 VNĐ
Mazda3 Luxury (W) - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
677.000.000 VNĐ
Mazda3 Luxury - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
677.000.000 VNĐ
Mazda3 Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
750.000.000 VNĐ
Mazda3 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
754.000.000 VNĐ
Mazda3 Premium - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
758.000.000 VNĐ
Mazda3 Sport Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
699.000.000 VNĐ
Mazda3 Sport Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
703.000.000 VNĐ
Mazda3 Sport Luxury - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110Hp/6000rpm
144Nm/4000rpm
707.000.000 VNĐ
All-New Mazda3
All-New Mazda3 2.0L Signature Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
919.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 2.0L Signature Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
869.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 1.5L Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
839.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 1.5L Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
769.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 1.5L Deluxe
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
719.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 sport
All-New Mazda3 Sport 2.0L Signature Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
939.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 Sport 2.0L Signature Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
899.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 Sport 1.5L Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
869.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 Sport 1.5L Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
799.000.000 VNĐ
All-New Mazda3 Sport 1.5L Deluxe
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1496 cc
110 HP/6000 rpm
146 Nm/3500 rpm
759.000.000 VNĐ
mazda3
Mazda6 Deluxe
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
819.000.000 VNĐ
Mazda6 Deluxe - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
823.000.000 VNĐ
Mazda6 Deluxe - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6,000 rpm 
200 Nm/4,000 rpm
827.000.000 VNĐ
Mazda6 Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
899.000.000 VNĐ
Mazda6 Luxury - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
903.000.000 VNĐ
Mazda6 Luxury (W)
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
904.000.000 VNĐ
Mazda6 Luxury - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
907.000.000 VNĐ
Mazda6 Luxury (W) Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
908.000.000 VNĐ
Mazda6 Luxury (W) - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm 
200 Nm/4000 rpm
912.000.000 VNĐ
Mazda6 Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
185 HP/5700 rpm 
250 Nm/3250 rpm
1.019.000.000 VNĐ
Mazda6 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
185 HP/5700 rpm 
250 Nm/3250 rpm
1.023.000.000 VNĐ
Mazda6 Premium - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
185 HP/5700 rpm 
250 Nm/3250 rpm
1.027.000.000 VNĐ
Mazda CX-5
Mazda CX-5 Deluxe
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
899.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Deluxe - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
903.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Deluxe (W)
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
904.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Deluxe - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
907.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Deluxe (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
908.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Deluxe (W) - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
912.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
999.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Premium - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.003.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Premium (W)
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.004.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Premium - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.007.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Premium (W) - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.008.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Premium (W) - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.012.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Premium AWD
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.019.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Premium AWD - Machine Grey/Snowflake White Pearl
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.023.000.000 VNĐ
Mazda CX-5 Premium AWD - Soul Red Crystal
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/5700 rpm
251 Nm/3250 rpm
1.027.000.000 VNĐ
New Mazda CX-5
New Mazda CX-5 Deluxe
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
899.000.000 VNĐ
New Mazda CX-5 Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
949.000.000 VNĐ
New Mazda CX-5 Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
1998 cc
153 HP/6000 rpm
200 Nm/4000 rpm
989.000.000 VNĐ
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.019.000.000 VNĐ
New Mazda CX-5 Signature Premium 2WD i-Activsense
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.069.000.000 VNĐ
New Mazda CX-5 Signature Premium AWD i-Activsense
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.149.000.000 VNĐ
New Mazda CX-8
Mazda CX-8 Deluxe (*)
(*) Nhận đặt hàng trong

tháng 12/2019

1.149.000.000 VNĐ
Mazda CX-8 Luxury
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.199.000.000 VNĐ
Mazda CX-8 Premium
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.349.000.000 VNĐ
Mazda CX-8 Premium AWD
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2488 cc
188 HP/6000 rpm
252 Nm/4000 rpm
1.399.000.000 VNĐ
Mazda BT-50
BT-50 Standard 4x4
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2198 cc
148 HP/3700 rpm
375 Nm/1500-2500 rpm
590.000.000 VNĐ
BT-50 Deluxe 4x2
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2.2L
148 HP/3700 rpm
375 Nm/1500-2500 rpm
625.000.000 VNĐ
BT-50 Luxury 4x2
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
2.2L
148 HP/3700 rpm
375 Nm/1500-2500 rpm
664.000.000 VNĐ
BT-50 Premium 4x4
Động cơ
Công suất cực đại
Mô men xoắn cực
3.2L
197 HP/3000 rpm
470 Nm/1750-2500 rpm
749.000.000 VNĐ